U bent hier

Geschiedenis

Op 4 juli 1903 wordt door het kerkbestuur in Nederasselt aan de bisschop voorgesteld om een klooster annex school te bouwen. Het is immers een belangrijke taak om katholiek onderwijs te verzorgen binnen de parochie, naast de overal verplichte openbare school. Het bisdom stemt toe en september 1904 besluit het kerkbestuur de grond naast de kerk voor de bouw van het klooster af te staan. De aanbesteding van het klooster vindt plaats op 10 november 1904. Tegelijk wordt besloten het grondwerk zelf te doen en ook zelf de stenen te kopen. Een jaar later is de bouw van het Johannesklooster gereed.

In 1905 worden ook de eerste kloosterzusters met vlag en wimpel in Nederasselt onthaald. De driekleur bevlagt alle huizen in het dorp. De zusters worden per koets in Wijchen van de trein gehaald. De koetsier vertelt bij het zien van de zusters dat 'hij niet kon zien of de zusters jong of oud, schoon of lelijk waren, want ze zaten diep in de kap ...'.

Op 3 februari 1906 krijgt de zustergemeenschap haar waarnemend overste, Mère Afra, en op 6 mei van dat jaar wordt de bewaarschool geopend. Als onderwijscongregatie hebben de zusters zich vanaf het begin verdienstelijk gemaakt voor de meisjes op de lagere school en de naaischool, en voor de jongens en meisjes op de bewaarschool. Wel is er in die tijd sprake van een strenge schooldiscipline en ook van een zeer devotioneel gekleurde opvoeding.
 

Zo zag het feest van het Heilig Hart van Jezus er op 22 juni 1906 uit:
'De schoolkinderen waren kwart over zeven present in het schoollokaal, vanwaar zij twee aan twee in het Zondagsche pakje de Heilige Mis van half acht bijwoonden. Na de Heilige Mis werd er een lied ter ere van het Heilig Hart van Jezus gezongen. Om half elf gingen zij weer twee aan twee naar de kerk, nu ook de bewaarschoolkinderen, alwaar gezongen en gebeden werd, opgedragen aan het Heilig Hart. Om drie uur gingen de kinderen weer twee aan twee naar de kerk, waar de aanwezigen hun plaats in de banken afstonden aan de kinderen. Na het lof werden er twee liederen gezongen, en keerden de kinderen naar de school terug, waar ze nog enkele ogenblikken vertoefden. Tenslotte keerden zij huiswaarts, ten hoogste voldaan over het gevierde feest’.

 
Er smeedt zich op unieke wijze een band tussen klooster en parochie, zoals ook tussen het wel en wee van een besloten gemeenschap van religieuzen en het open en beweeglijke leven van de lokale gemeenschap.
Veel mensen uit deze omgeving zullen de bewaarschool doorlopen hebben in het Johannesklooster. In 1990 vertrekken de zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (Zusters van JMJ) uit het klooster en wordt een periode van 85 jaar ‘zusters’ afgesloten. Op 15 juli 1990 wordt afscheid genomen van de laatste zes zusters uit het klooster.

 
Dit opent perspectief voor de jonge stichting ‘Het Tweede Huis’. Het idee achter Het Tweede Huis is ontstaan vanuit de in de praktijk (van de crisisopvang) geconstateerde behoefte aan een tweede-fase-huis. Een huis waar mensen na een crisissituatie enige tijd zouden kunnen verblijven. Al gauw wordt daar een preventieve functie aan toegevoegd. Door tijdige opvang van mensen zou verder afglijden naar een crisissituatie kunnen worden voorkomen.
 
In Het Tweede Huis wordt mensen de gelegenheid geboden tot rust te komen en weer voldoende vertrouwen in zichzelf te krijgen om het leven opnieuw in eigen hand te nemen. Het huis biedt opvang aan mensen die op verhaal willen komen en zich op terugkeer in de maatschappij voorbereiden.
Zelfs een deel van de inboedel die de zusters al naar elders hebben overgebracht, wordt teruggebracht zodat de Stichting haar werk kan beginnen. In de sfeer van gastvrijheid die het klooster steeds heeft gekenmerkt, wordt na het definitieve vertrek van de zusters een compleet gestoffeerd en ingericht verblijf aangetroffen. Met kaartjes op de tafels heten de zusters de nieuwe bewoners van hun huis 'welkom in Nederasselt'.

Nu moeten er medewerkers gevonden worden. Een publiciteitscampagne wordt gestart.
In verschillende bladen verschijnen artikelen en oproepen. Er worden twee avonden georganiseerd om mensen nader te informeren en te werven als medewerker. Huisartsen, maatschappelijk werkers, instellingen en instanties worden aangeschreven om hen op de hoogte te brengen van de toekomstige opvangmogelijkheden in Het Tweede Huis. De eerste folder is in de maak.
 
Na nog veel arbeid aan het huis is het eindelijk zover: op vrijdag 4 januari 1991 wordt Het Tweede Huis geopend. Drie dagen later arriveert de eerste bewoner, spoedig gevolgd door vele anderen. Al direct na de opening komt er een stroom van aanvragen op gang.
 
Over de periode 1991-2016 hebben bijna 1000 personen (vrouwen, mannen en kinderen) voor kortere of langere tijd in Het Tweede Huis gewoond.

 

 

Hosting & Onderhoud door ELONISAS Groep B.V.